symfony/serializer Security Advisories for v5.1.4 (1)