symfony/serializer Security Advisories for v4.4.12 (1)