symfony/serializer Security Advisories for v5.1.3 (1)