symfony/serializer Security Advisories for v5.0.11 (1)