symfony/serializer Security Advisories for v4.4.11 (1)