symfony/serializer Security Advisories for v5.0.10 (1)