symfony/serializer Security Advisories for v4.4.10 (1)