symfony/serializer Security Advisories for v5.1.0 (1)