symfony/serializer Security Advisories for v5.0.9 (1)