symfony/serializer Security Advisories for v4.4.9 (1)