symfony/serializer Security Advisories for v5.0.8 (1)