symfony/serializer Security Advisories for v4.4.8 (1)