symfony/serializer Security Advisories for v4.4.7 (1)