symfony/serializer Security Advisories for v4.4.6 (1)