symfony/serializer Security Advisories for v4.4.5 (1)