symfony/serializer Security Advisories for v5.0.4 (1)