symfony/serializer Security Advisories for v4.4.4 (1)