symfony/serializer Security Advisories for v4.3.11 (1)