symfony/serializer Security Advisories for v5.0.3 (1)