symfony/serializer Security Advisories for v4.3.10 (1)