symfony/serializer Security Advisories for v4.4.2 (1)