symfony/serializer Security Advisories for v5.0.1 (1)