symfony/serializer Security Advisories for v4.4.1 (1)