symfony/serializer Security Advisories for v4.3.9 (1)