symfony/serializer Security Advisories for v5.0.0 (1)