symfony/serializer Security Advisories for v4.4.0 (1)