symfony/serializer Security Advisories for v5.0.0-BETA2 (1)