symfony/serializer Security Advisories for v4.4.0-BETA2 (1)