symfony/serializer Security Advisories for v4.3.8 (1)