symfony/serializer Security Advisories for v4.2.12 (1)