symfony/serializer Security Advisories for v5.0.0-BETA1 (1)