symfony/serializer Security Advisories for v4.3.7 (1)