symfony/serializer Security Advisories for v4.3.6 (1)