symfony/serializer Security Advisories for v4.3.5 (1)