symfony/serializer Security Advisories for v4.3.4 (1)