symfony/serializer Security Advisories for v4.3.3 (1)