symfony/serializer Security Advisories for v4.2.11 (1)