symfony/serializer Security Advisories for v4.3.2 (1)