symfony/serializer Security Advisories for v4.2.10 (1)