symfony/serializer Security Advisories for v4.3.1 (1)