symfony/serializer Security Advisories for v4.3.0 (1)