symfony/serializer Security Advisories for v4.2.9 (1)