symfony/serializer Security Advisories for v4.3.0-BETA2 (1)