symfony/serializer Security Advisories for v4.3.0-BETA1 (1)