symfony/serializer Security Advisories for v4.2.8 (1)