symfony/serializer Security Advisories for v4.2.7 (1)