symfony/serializer Security Advisories for v4.1.12 (1)