symfony/serializer Security Advisories for v4.2.6 (1)