symfony/serializer Security Advisories for v4.2.5 (1)