symfony/serializer Security Advisories for v4.2.4 (1)